Tam Tasdik

Tam tasdik; Yeminli Mali Müşavirlerce, yıllık (gelir/kurumlar) vergi beyannameleri ile bunlara ekli mali tabloların ve bildirimlerin, denetim ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden incelenmesi ile sonuçların imza ve mühür kullanmak suretiyle raporlanmasını ifade eder.


Denetim ilke ve standartları ile muhasebe ilke ve standartları, mevzuat hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri göz önüne alınarak, Bakanlıkça hazırlanan tebliğlerle belirlenir.


Özel amaçlı düzenlenen tasdik raporları da vardır, örneğin: Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri, ÖTV Kapsamında Üretim Tasdik Raporu, 3568 ve 213 Sayılı Kanunlarca tasdik kapsamına alınan diğer işlemler.